Brugge

Algemene voorwaarden

011 / 96 07 39
Bereikbaar tot 23:00 uur
Onder ‘Social Deal’ wordt in deze Algemene Voorwaarden (gebruiksvoorwaarden) en elders op www.socialdeal.be (hierna te noemen: Website) verstaan de vennootschap onder firma, Social Deal BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te Hasselt, België, en statutair gevestigd te Hasselt, België. Social Deal is ingeschreven in het Handelsregister te Hasselt, btw nr BE0842631080. De website www.socialdeal.be evenals het systeem voor de verkoop van de Social Deal vouchers op deze website worden geëxploiteerd door:

Social Deal BVBA
Eugeen Leënlaan 1/14
3500 Hasselt
België

Social Deal onderschrijft de gedragscode van BeCommerce. Een kopie hiervan is te vinden via: https://www.becommerce.be/upload/Gedragscode%20BeCommerce%20Kwaliteitslabel20131021095552.pdf

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact op met Social Deal.

1. www.socialdeal.be (de "Website") is eigendom van en wordt beheerd door Social Deal BVBA, ("Social Deal" of "wij", "onze" of "ons"). Wij bieden een dienst (de "Service"), welke kopers van diensten en goederen verbindt ("Gebruikers") met verkopers van diensten en goederen ("Ondernemingen”of “Aanbieders") door middel van het verkopen van tegoedbonnen (“Vouchers”).
Voor het gebruik van de diensten van Social Deal gelden uitsluitend de navolgende gebruiksvoorwaarden. De Social Deal voucher die u koopt is inwisselbaar voor goederen of diensten van de verkoper van deze goederen en diensten, hierna omschreven als "Aanbieder" (respectievelijk "Aanbieders").

2. Uitgever van de vouchers en debiteur van de op de voucher aangegeven diensten of goederen zijn alleen de telkens aangegeven Aanbieders, die deze diensten of goederen op basis van hun betreffende Algemene Voorwaarden leveren. Social Deal biedt op de Website een platform aan waar het geïnteresseerde consumenten en Aanbieders met elkaar verbindt. Social Deal heeft daarbij slechts een faciliterende cq. bemiddelende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk worden gehouden voor het handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. Social Deal is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

3. De gebruiksvoorwaarden van Social Deal worden aanvaard doordat u zichzelf toegang tot de website en het gebruik hiervan verschaft. Op dat moment erkent u het gebruik van onze diensten als aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden te beschouwen. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde onder http://www.socialdeal.be/algemenevoorwaarden worden opgeroepen, afgedrukt of lokaal worden opgeslagen. Tevens worden deze meegezonden in de bevestigingsmail van jouw bestelling.

4. De verkoop van een voucher heeft een beperkte looptijd en enkele specifieke voorwaarden die per aanbieding zijn vastgesteld door Social Deal. Deze informatie kunt u per aanbieding terugvinden op de website. Na afloop van een aanbieding op de website is er geen verdere koop van de desbetreffende aanbieding meer mogelijk op de website.

5. De betaling door de gebruiker (klant) vindt direct plaats. Afboeking door Social Deal van de door de gebruiker opgegeven bankrekening of creditcard gegevens zal dan direct plaatsvinden. Alle prijzen zoals vermeld op de website zijn inclusief BTW.

6. Verkoop van de Social Deal voucher komt enkel tot stand op het moment dat Social Deal het verschuldigde bedrag met succes heeft kunnen afboeken van de door de gebruiker opgegeven bank/girorekening of creditcard. Wanneer het verschuldigde bedrag om welke reden dan ook niet kan worden afgeboekt, komt de verkoop van de voucher niet tot stand.

7. De gebruiker ontvangt de voucher per email indien de koop succesvol is en pas nadat het verschuldigde bedrag is afgeschreven en geregistreerd op rekening van Social Deal. Op de voucher wordt onder andere vermeld: de vouchervoorwaarden, Aanbieder, locatie, prijs en geldigheid. Enkel wanneer de gebruiker de voucher print en vermelde gegevens en de unieke voucher code duidelijk zichtbaar zijn, kan hij deze gebruiken bij de desbetreffende Aanbieder.

8. Alle vouchers zijn van een uniek codenummer voorzien die de Aanbieder bij het verzilveren van de voucher met een in zijn bezit zijnde controlelijst vergelijkt. De vouchercode dient volledig overeen te komen met de in zijn bezit zijnde lijst. De voucher kan worden overgedragen. Het vermenigvuldigen, bewerken of wijzigen van de tegoedbon is niet geoorloofd. Social Deal behoudt zich het recht voor om in geval van een gegronde verdenking ten aanzien van een verboden vermenigvuldiging of op enig andere manier frauduleus omgaan met de voucher van Social Deal, de opgeslagen gegevens aan de betreffende Aanbieder door te geven en juridische stappen te nemen jegens de overtreder alsmede zijn/haar Social Deal account per direct te sluiten.

9. De aanbieding/deal details en voorwaarden van een specifieke aanbieding dienen door iedere gebruiker goed te worden gecontroleerd alvorens een tegoedbon aan te schaffen. De vouchers van Social Deal kunnen niet in combinatie met andere aanbiedingen worden gebruikt, tenzij anders aangegeven. Voor zover er niets anders aangegeven is, kan iedere voucher slechts één keer, gedurende een restaurant- of winkelbezoek of wanneer er een beroep wordt gedaan op een andere belevenis (of een ander product wordt gekocht) bij de Aanbieder worden gebruikt. Het tegoed vermeld op de bon dient volledig in een keer te worden gebruikt. Wordt het tegoed niet volledig gebruikt tijdens eerste gebruik, dan vervalt het niet gebruikte verschil. Een restitutie van het verschil is niet mogelijk.

10. Voor zover er niets anders aangegeven is, biedt de voucher geen recht om een beroep te doen op prestaties of om goederen te verkrijgen op een bepaald tijdstip. Wij adviseren daarom het tijdstip voor het leveren van de prestatie individueel af te spreken met de Aanbieder.

11. Als er op de tegoedbon een geldigheidsduur vermeld is dan kan de voucher alleen binnen deze geldigheidsduur bij de Aanbieder worden verzilverd. Wanneer de gebruiker de voucher niet binnen de geldigheidsduur verzilverd, verliest de voucher de gehele waarde en vervalt het recht op de dienst of goederenwaarde van de Aanbieder.

12. Sharing is caring
1. Indien je een Voucher koopt en ervoor zorgt dat deze Voucher gekocht wordt door drie (3) medegebruikers, dan ontvang je het aankoopbedrag voor je eigen Voucher terug, in die zin dat het volledige aankoopbedrag van één (1) Voucher dan omgezet zal worden naar een tegoed op je account. Dit tegoed kan enkel gebruikt worden voor toekomstige aankopen en zal nimmer worden teruggestort op een bankrekening, dan wel op andere wijze uitgekeerd worden.
2. Betreft de deal een zgn. 'multideal' dan wordt enkel het aankoopbedrag van de goedkoopste multideal omgezet naar een tegoed op je account.
3. Sharing is caring wordt alleen toegekend als de 3 aankopen gedaan zijn door een andere gebruiker middels een ander IP-adres én een ander bankrekeningnummer.

13. Saldo en Recruitment Bonus
1. Indien Klant een Voucher koopt en ervoor zorgt dat een nieuwe gebruiker via een door Klant gedeelde link een andere voucher aankoopt, dan ontvang je hiervoor (5) vijf euro, in die zin dat deze bonus dan omgezet zal worden naar een tegoed op je account. Dit tegoed kan enkel gebruikt worden voor toekomstige aankopen en zal nimmer worden teruggestort op een bankrekening, dan wel op andere wijze uitgekeerd worden.
2. Betreft de aankoop van de nieuwe gebruiker een zelfde Voucher voor dezelfde deal als Klant heeft aangekocht, dan wordt de Recruitment Bonus niet uitgekeerd maar telt de aankoop mee voor de Sharing is caring bonus zoals beschreven in Artikel 12.
3. Bij een saldotegoed dient bij vouchers met een kleiner aankoopbedrag dan 5 euro ten minste 2 vouchers aangekocht te worden.
4. Bij een saldotegoed dient bij een voucher met een aankoopbedrag van 3,50 euro of kleiner ten minste 3 vouchers aangekocht te worden
5. Bij een saldotegoed is het niet mogelijk om een voucher aan te kopen van 1 euro

14. Klachtenafhandeling
We zijn 7 dagen per week bereikbaar via telefoon, mail, chat, WhatsApp of Facebook. We lossen met alle liefde jouw klacht op en reageren doorgaans binnen 24 uur en onze telefonische wachttijd is bijna altijd minder dan 30 seconden.
Niet tevreden? Zoek gerust contact met onze Klantenservicemanager. Mail naar info@socialdeal.be of stuur een brief op het volgende adres:
Social Deal
T.a.v. Klantenservice Manager
Magistratenlaan 184
5223 MA 's-Hertogenbosch Nederland
We reageren altijd binnen 2 werkdagen.
Mocht je dan alsnog niet naar wens geholpen zijn, dan kun je je klacht voorleggen aan de geschillencommissie van BeCommerce of de geschillencommissie van het Europees ODR Platform.

15. De gebruiker gaat akkoord met het feit dat het gebruik van deze website voor haar eigen rekening en risico is. Noch Social Deal, noch haar Aanbieders, haar werknemers of derden welke medewerking verlenen dan wel content aanleveren garanderen dat het gebruik van de website ononderbroken zal zijn dan wel foutloos. Evenmin geven zij een garantie af over de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de website, of de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van enige informatie, dienst of aankoop via de website.
Daarnaast is Social Deal niet verplicht tot restitutie- en/of schadeloosstellingbetalingen. Social Deal biedt geen garantie voor de door de gebruiker bij de Aanbieder verkregen producten of voor de dienstverleningen waarop een beroep is gedaan. De op de voucher vermelde prestatie levert de betreffende Aanbieder tegenover de gebruiker voor eigen naam en voor eigen rekening en risico, zodat Social Deal tegenover de gebruiker niet aansprakelijk is voor tekortkomingen van de Aanbieder bij het leveren van de prestatie.
Mochten er bij het verzilveren van de voucher of bij het leveren van een prestatie problemen ontstaan, dan zal Social Deal te allen tijde als bemiddelaar proberen om een passende oplossing te vinden. In dat geval dient u ons binnen redelijke tijd een e-mail te sturen aan info@socialdeal.be dan wel telefonisch contact met ons op te nemen. Social Deal sluit elke vorm van aansprakelijkheid bij voorbaat uit.

16. Social Deal behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteiten van de website te allen tijde te wijzigen, te beperken of deze stop te zetten. Hoewel wij er alles aandoen om onze service zonder technische storingen aan te bieden, kunnen met name
onderhoudswerkzaamheden, de verdere ontwikkeling en/of andere storingen de gebruiksmogelijkheden beperken en/of tijdelijk onderbreken. Onder bepaalde omstandigheden kan hierbij verlies van gegevens ontstaan. Social Deal verstrekt daarom geen garantie en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de services of voor het uitblijven van technische storingen of verlies van gegevens tijdens het verzenden van informatie over het internet.

17. Social Deal heeft te allen tijde het recht wijzigingen door te voeren, met inbegrip van het staken van haar activiteiten, maar niet beperkt tot, de inhoud, uren van beschikbaarheid en apparatuur die nodig is voor toegang of gebruik van de website. Verder heeft Social Deal het recht het verspreiden van gedeeltes van informatie te staken alsmede categorie informatie. Ook mag Social Deal wijzigingen doorvoeren in of verwijderen van doorgifte methodes van informatie en de snelheden ervan.

18. Social Deal en haar Aanbieders behouden zich alle auteurs- en andere rechten aan de service evenals aan de gepubliceerde inhouden, informaties, foto's, video's en databases voor (hieronder "beschermd eigendom" genoemd). Een verandering, vermenigvuldiging,
publicatie, doorgave aan derden en/of een anderszins gebruik van het beschermd eigendom zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Social Deal of van de ter zake betroffen Aanbieder is daarom uitdrukkelijk verboden.
De gebruiker is geheel aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit een schending van auteursrechten, handelsmerken, eigendomsrechten of enige andere schade die voortvloeit uit een dergelijke onderwerping. Door het indienen van materiaal aan een openbaar gedeelte van de website, garandeert de gebruiker dat de eigenaar van dergelijk materiaal uitdrukkelijk toestemming heeft verleend aan Social Deal voor het gebruik van dergelijk materiaal, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, publiceren, vertalen en distribueren van het materiaal (in zijn geheel of gedeeltelijk) en / of op te nemen in andere werken, in welke vorm dan ook, in hedendaagse media of nog te ontwikkelen technologie.

19. Social Deal kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld om wettelijke eisen om te zetten of functionele veranderingen in aanmerking te nemen. De telkens actuele gebruiksvoorwaarden vindt u onder http://www.socialdeal.be/algemene-voorwaarden. Door gebruik te maken van de website, gaat u ( "u" of de "gebruiker") akkoord met de voorwaarden die Social Deal heeft samengesteld. Als gebruiker niet akkoord wenst te gaan met de beschreven algemene voorwaarden (de "Gebruikersvoorwaarden" of "Overeenkomst"), verzoekt Social Deal de gebruiker om zich/haar te onthouden van het gebruik maken van de website.

20. Met de koop van een voucher gaat de koper ermee akkoord dat Social Deal zijn persoonsgegevens, in het bijzonder zijn naam (voornaam en achternaam), adres, telefoonnummer en zijn e-mailadres worden opgeslagen en worden gebruikt voor het toezenden van exclusieve aanbiedingen of voor het toezenden van nieuws over Social Deal.
De gebruiker kan zijn toestemming op ieder moment zonder reden herroepen en zal dan geen aanbiedingen en informatie van Social Deal meer ontvangen. Herroeping dient te geschieden door een email te sturen naar info@socialdeal.be.

21. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de met de contract Aanbieder gesloten overeenkomst geheel of ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de overeenkomst niet.

22. De gebruiker dient vanaf deze website geen enkel materiaal plaatsen of te verzenden dat; onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, profaan of anderszins verwerpelijk gedrag dat zou neerkomen op een misdrijf, aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins een wet overtreedt.

23. Social Deal heeft het recht maar niet de plicht, om de inhoud van de website te allen tijde te monitoren, met inbegrip van forums die hierna worden opgenomen als onderdeel van de website, om de naleving van deze gebruiksvoorwaarden en alle operationele regels te bepalen, alsmede om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- of regelgeving of geautoriseerd verzoek van de regering.

24. Ontbinding overeenkomst Partner
1. Als Consument kun je binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen de overeenkomst met Partner schriftelijk
ontbinden.
2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je de dienst hebt gekocht. Om het
herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per
post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het
door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Het
modelformulier is hier te vinden:
https://www.becommerce.be/upload/Herroepingsformulier20140327150854.pdf
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het
herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
3. Je brief, zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, dient te worden gericht aan: Social Deal B.V., 5223 MA) ’sHertogenbosch te Nederland aan de Magistratenlaan 184 of per e-mail aan de klantenservice van Social Deal;
klantenservice@socialdeal.be
4. Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan onverwijld
en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de
overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de
oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd met een saldotegoed
van Social Deal; in ieder geval zal voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

25. Op deze gebruiksvoorwaarden en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Door het gebruik van deze website, stemt de gebruiker ermee in dat alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of een verband houden met deze gebruiksvoorwaarden of de prestaties, schending of beëindiging daarvan, op of van de website, het Nederlands recht van toepassing is. Tevens zullen partijen alvorens zij een beroep op de op grond van deze voorwaarden bevoegde rechter te Hasselt doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg, dan wel door middel van mediation te beslechten.